Vedtekter

DEFINISJONER. 1

2.1 NAVN.. 2

2.2 LOGO.. 2

3.1 SBIO ATHLETICS GENERALFORSAMLINGS FORMÅL. 2

3.2 SBIO ATHLETICS GENERALFORSAMLINGS OPPGAVER. 2

3.3 SBIO ATHLETICS GENERALFORSAMLINGS SAMMENSETNING.. 3

3.4 UTVALGSANSVARLIG I SBIO SINE FORPLIKTELSER OVERFOR SBIO ATHLETICS GENERALFORSAMLING    3

3.5 SBIO ATHLETICS STYRET SINE FORPLIKTELSER OVERFOR SBIO ATHLETICS GENERALFORSAMLING.. 3

4.1 MØTEHYPPIGHET. 3

4.2 EKSTRAORDINÆR SBIO GENERALFORSAMLING.. 3

4.3 FRISTER FOR SBIO ATHLETICS GENERALFORSAMLING.. 4

4.4 MØTEPLIKT. 4

4.5 MØTERETT. 4

4.6 SETTE- OG VEDTAKSDYKTIGHET. 4

4.7 VOTERING.. 4

4.8 VEDTEKTSENDRINGER. 4

5.1 INNSTILLINGER FRA UTVALGSANSVARLIG I SBIO.. 5

5.2 PERSONVALG I SBIO ATHLETICS GENERALFORSAMLING.. 5

5.3 PERSONVALG UTENFOR SBIO ATHLETICS GENERALFORSAMLING.. 5

5.4 VARIGHET AV TILLITSVERV I SBIO ATHLETICS. 6

5.5 VOTERING VED PERSONVALG.. 6

6.1 AVSETTELSE. 6

6.2 FRATREDELSE. 6

6.3 INNSETTELSE AV NY PERSON VED AVSETTELSE ELLER FRATREDELSE. 6

8.1 SBIO ATHLETICS-STYRETS FORMÅL. 7

8.2 SAMMENSETNING.. 7

8.3 SBIO ATHLETICS-STYRETS OPPGAVER. 7

8.4 SBIO ATHLETICS-STYRETS PLIKET OVENFOR SBIO ATHLETICS GENERALFORSAMLING OG UTVALGSANSVARLIG I SBIO    8

8.5 ØKONOMISKE VEDTAK. 8

8.6 MØTEVIRKSOMHET. 8

8.7. SEMESTERBERETNING.. 8

9.1. Sammensetning. 8

9.2. Funksjon. 8

9.3. Møter. 8

9.4. Utvalgenes rolle. 9

12.1 HENVENDELSER MOT BEDRIFTER/ORGANISASJONER. 9

12.2 SPONSORER. 9

12.3 FORDELINGSNØKKEL. 9

12.4 SPORTSLIGE UTVALGS PLIKTER OVERFOR SPONSORER AV SBIO ATHLETICS. 10

12.5 SÆRSKILT SPONS TIL IDRETTSKLUBBEN SBIO ATHLETICS. 10

12.6 KONTRAKTSINNGÅELSE. 10

DEFINISJONER

Alminnelig flertall

Alminnelig flertall krever flere stemmer for forslaget enn mot.

Høyeste flertall

Høyeste flertall krever at to tredeler -2/3- eller flere av de tilstedeværende representantene voterer for forslaget.

Sportslig utvalg

SBIO-Ledelsen vedtar og godkjenner opprettelsen av utvalg. Sportslige utvalg skal ha som hovedformål å bedrive en idrett. Den til enhver tid sittende utvalgsansvarlige i SBIO bestemmer hvilke utvalg som skal falle under kategorien sportslig utvalg. Beslutninger om å endre et utvalgs fra/til et sportslig utvalg kan påklages til Kontrollkomiteen.

Utvalgsansvarlig i SBIO

Utvalgsansvarlig sitter i SBIO-Ledelsen og har blitt valgt ved høyeste flertall på SBIO Generalforsamling. Utvalgsansvarlig har ansvaret for alle utvalg i SBIO samt stabsfunksjonen SBIO Athletics.

SBIO Athletics-styret

SBIO Athletics-styret står for den daglige driften av SBIO Athletics. Defineres videre i §8.

SBIO Athletics rådet

SBIO Athletics rådet består av representanter fra de sportslige utvalgene og fungerer som et beslutningsorgan i SBIO Athletics. Defineres videre i §9.

§ 1 – FORMÅL

SBIO Athletics er en stabsfunksjon under Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO). SBIO Athletics skal fungere som SBIOs idrettsklubb utad. De sportslige utvalgene er likestilt andre utvalg, styrer egen økonomi i samråd med Økonomiansvarlig i SBIO-ledelsen og har egne styrer som står for daglig drift, men de plikter å følge de retningslinjer og regler som blir satt av SBIO Athletics.

SBIO Athletics skal bistå de sportslige utvalgene i kontakten med næringslivet og arbeide for å skaffe hovedsponsor for idrettsklubben. SBIO Athletics skal samtidig stå for kontakten med de eksterne samarbeidspartnerne, blant annet Norges studentidrettsforbund (NSI), Norges Idrettsforbund (NIF) og Studentsamskipnaden i Oslo (SiO).

Ved studentcuper og turneringer som involverer minimum tre -3- utvalg skal SBIO Athletics ha et overordnet ansvar, bistå med informasjon og påmeldinger samt jobbe for å få til felles transport og overnatting.

§ 2 – NAVN OG LOGO

2.1 NAVN

Stabsfunksjonens navn er: SBIO Athletics

Navnet benyttes i både norsk og internasjonal sammenheng. Forkortelsen SBIOA kan benyttes.

Alle sportslige utvalg under SBIO Athletics etablert etter 01.01.2014 skal benytte enten SBIO Athletics eller forkortelsen SBIOA foran navnet på utvalget.

2.2 LOGO

Både SBIO og SBIO Athletics sin logo skal alltid påføres alt trykket materiale og på nettsteder tilknyttet sportslige utvalg. Retningslinjer for logo i eget dokument følges.

§ 3 – SBIO ATHLETICS GENERALFORSAMLING

3.1 SBIO ATHLETICS GENERALFORSAMLINGS FORMÅL

SBIO Athletics Generalforsamling sitt formål er å sikre en demokratisk forankring av viktige beslutninger som har innvirkning på sportslige utvalg og deres medlemmer. Generalforsamlingen er SBIO Athletics sitt høyeste beslutningsorgan.

3.2 SBIO ATHLETICS GENERALFORSAMLINGS OPPGAVER

 • Valg av SBIO Athletics-styret
 • Behandle og vedta stabsfunksjonens vedtekter
 • Behandle og vedta saker fremmet av medlemmer i sportslige utvalg i SBIO
 • Orienteringer fra medlemmene i SBIO Athletics-styret

3.3 SBIO ATHLETICS GENERALFORSAMLINGS SAMMENSETNING

SBIO Athletics Generalforsamling skal bestå av én -1- representant fra hvert av de aktive sportslige utvalgene i SBIO samt alle SBIO Athletics styremedlemmer.

Representantene fra sportslige utvalg har én -1- stemme hver.

Ved frafall møter vararepresentant. Lederne av sportslige utvalg er pliktige å meddele Utvalgsansvarlig i SBIO om frafall.

3.4 UTVALGSANSVARLIG I SBIO SINE FORPLIKTELSER OVERFOR SBIO ATHLETICS GENERALFORSAMLING

Utvalgsansvarlig har ansvaret for rekruttering av styret, og skal innstille styremedlemmer til valg i Generalforsamlingen»

Utvalgsansvarlig er ansvarlig for å påse at SBIO Athletics-styret til enhver tid følger vedtektene satt av generalforsamlingen i SBIO Athletics. Ved Utvalgsansvarliges fravær overtar en av SBIO-Ledelsens medlemmer utvalgsansvarliges ansvarsområder.

3.5 SBIO ATHLETICS-STYRET SINE FORPLIKTELSER OVERFOR SBIO ATHLETICS GENERALFORSAMLING

Styret i SBIO Athletics har som oppgave å forberede, innkalle og gjennomføre SBIO Athletics Generalforsamling, innstille til ordstyrer, bisitter, referent, to -2- protokollunderskrivere, to -2- tellekorps.

Styret i SBIO Athletics har ansvar for at dagsorden er tilgjengelig for alle medlemmer av sportslige utvalg i SBIO.

Ved fravær av et styre overtar utvalgsansvarlig i SBIO styrets ansvarsområder.

§ 4 – GJENNOMFØRING AV SBIO ATHLETICS GENERALFORSAMLING

4.1 MØTEHYPPIGHET

SBIO Athletics Generalforsamling skal avholdes én -1- gang i året.

4.2 EKSTRAORDINÆR SBIO GENERALFORSAMLING

Dersom SBIO Athletics-styret, eller sportslige utvalg på Utvalgsledermøte gjennom alminnelig flertall krever det, skal styreleder i SBIO Athletics-styret innkalle til ekstraordinær SBIO Athletics Generalforsamling. På ekstraordinær SBIO Athletics Generalforsamling kan kun den eller de saker som har påkrevd ekstraordinær Generalforsamling behandles.

4.3 FRISTER FOR SBIO ATHLETICS GENERALFORSAMLING

 • Innkalling til SBIO Athletics Generalforsamling skal foreligge senest tre -3- uker før møtedag.
 • Innkalling til ekstraordinær SBIO Athletics Generalforsamling skal foreligge senest én -1- uke før møtedag.
 • Saker til behandling skal være leder av SBIO Athletics-styret i hende senest fjorten -14- dager før møtedag.
 • Vararepresentanter til SBIO Athletics Generalforsamling skal meldes inn skriftlig til leder i SBIO Athletics-styret senest -24- timer før fastsatt tidspunkt for møtestart.
 • Endelig dagsorden for SBIO Athletics Generalforsamling skal foreligge senest én -1- uke før møtedag.
 • SBIO Athletics Generalforsamlingsprotokoll skal foreligge senest fire -4- uker etter møtedag.

4.4 MØTEPLIKT

Leder for hvert utvalg, samt alle medlemmer av SBIO Athletics-styret, har møteplikt i SBIO Athletics generalforsamling.

4.5 MØTERETT

Alle medlemmer av sportslige utvalg i SBIO som har betalt satt semesteravgift for utvalget, har møte- og talerett i SBIO Athletics Generalforsamling. I tillegg har SBIO Athletics-styret og Utvalgsansvarlig i SBIO anledning til å invitere personer til SBIO Athletics Generalforsamling. Det skal ved åpningen av SBIO Athletics Generalforsamling opplyses om tilstedeværelse fra eksterne personer.

4.6 SETTE- OG VEDTAKSDYKTIGHET

SBIO Athletics Generalforsamling er sette- og vedtaksdyktig når tre firedeler -3/4- av SBIO Athletics Generalforsamling sine representanter er tilstede.

Representanter som ønsker å forlate Generalforsamlingen før slutt skal stille med vararepresentant. Der dette ikke er mulig skal representanten søke om permisjon som vedtas av de resterende representanter av Generalforsamlingen på stedet.

4.7 VOTERING

Vedtak fattes med alminnelig flertall så fremt annet ikke er bestemt. Vedtak av stor økonomisk, eller på annen måte særdeles stor betydning for SBIO Athletics, krever høyeste flertall. Hva som anses som dette avgjøres av utvalgsansvarlig.

Ved stemmelikhet skal saken opp til ny votering. Ved ny votering skal det kun stemmes over de to forslagene som har mottatt flest stemmer. Oppnås ikke nødvendig stemmeantall ved andre votering vil det stemmes en tredje gang hvor det kreves alminnelig flertall.

4.8 VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer krever høyeste flertall. Det kan fremmes forslag til vedtektsendringer under SBIO Athletics Generalforsamling.

§ 5 – VALG AV TILLITSVALGTE

5.1 INNSTILLINGER FRA UTVALGSANSVARLIG I SBIO

Utvalgsansvarlig i SBIO er et rådgivende og innstillende organ for SBIO Athletics Generalforsamling og skal bidra til at verv som velges i SBIO Athletics Generalforsamling

besettes av de best egnede kandidatene. Utvalgsansvarlig i SBIO skal intervjue kandidater og forberede innstilling til alle personvalg i SBIO Athletics Generalforsamling, og fastsetter frist for å stille til valg.

Utvalgsansvarlig i SBIO skal ta stilling til hver enkelt persons kandidatur. Aktuelle kandidater skal intervjues og Utvalgsansvarlig i SBIO fremlegger begrunnet innstilling for SBIO Athletics Generalforsamling.

5.2 PERSONVALG I SBIO ATHLETICS GENERALFORSAMLING

Utvalgsansvarlig i SBIO fremlegger sin innstilling for SBIO Athletics Generalforsamling. Valg foretas av SBIO Athletics Generalforsamling etter følgende prosedyre:

 1. Utvalgsansvarlig i SBIO redegjør for prosessen
 2. Eventuelle kandidater som ikke har blitt intervjuet av Utvalgsansvarlig i SBIO ber om samtykke til å stille.
 3. Utvalgsansvarlig i SBIO redegjør for innstillingen
 4. Alle kandidater som har gått gjennom søknadsprosessen holder sine valgtaler og besvarer spørsmål
 5. Skriftlig votering

Alle kandidater som ønsker å stille til valg skal ha blitt intervjuet av Utvalgsansvarlig i SBIO. Dersom dette ikke er tilfelle, kan kandidaten be om Generalforsamlingens samtykke for å kunne stille til valg til det gitte kandidaturet. Dette avgjøres av Generalforsamlingen ved votering med høyeste flertall.

Dersom et tillitsverv forblir ubesatt og det er av vesentlig betydning å få dette besatt snarest, kan SBIO Athletics Generalforsamling med alminnelig flertall beslutte at disse skal velges i henhold til § 5.3 – Personvalg utenfor SBIO Athletics Generalforsamling.

5.3 PERSONVALG UTENFOR SBIO ATHLETICS GENERALFORSAMLING

For personvalg utenfor SBIO Athletics Generalforsamling, kreves mandat gitt av SBIO Athletics Generalforsamling til å gjennomføre personvalg på Utvalgsledermøte i SBIO.

Utvalgsansvarlig i SBIO fremlegger sin innstilling til sportslige utvalg på Utvalgsledermøte i henhold til mandat gitt av SBIO Athletics Generalforsamling. Kandidater som ikke er innstilt, men som ønsker å opprettholde eller melde sitt kandidatur, meddeler dette til Utvalgsansvarlig i SBIO.

5.4 VARIGHET AV TILLITSVERV I SBIO ATHLETICS

Der annet ikke er fastsatt gjøres valg for ett -1- år fra 01.09.XX.

5.5 VOTERING VED PERSONVALG

Personvalg skal alltid foregå skriftlig med høyeste flertall. Oppnår kandidaten ikke høyeste flertall, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene med flest stemmer, som denne gangen avgjøres ved alminnelig flertall. Er det etter omvalg stemmelikhet, avgjøres valget av utvalgsansvarlig i SBIO.

 • 5.5 er også gjeldende ved personvalg som gjennomføres etter § 5.3.

§ 6 – AVSETTELSE OG FRATREDELSE

6.1 AVSETTELSE

Tillitsvalgte SBIO Athletics-styret, kan avsettes av Generalforsamlingen med høyeste flertall.

Tillitsvalgte i SBIO Athletics-styret kan også avsettes av den til enhver tid sittende ledelsen i SBIO.

Anke på vedtak om avsettelse av tillitsvalgt må skje skriftlig til leder i SBIO-ledelsen senest fjorten -14- dager etter at vedtak om avsettelse har funnet sted.

Alle ankesaker behandles og vedtas av SBIO-ledelsen, men kan klages inn til kontrollkomitéen.

6.2 FRATREDELSE

Tillitsvalgte i SBIO Athletics-styret har rett til å fratre sitt tillitsverv før tjenestetiden opphører, forutsatt at styreleder i SBIO Athletics-styret og Utvalgsansvarlig i SBIO c

6.3 INNSETTELSE AV NY PERSON VED AVSETTELSE ELLER FRATREDELSE

Ved avsettelse eller fratredelse gis Utvalgsansvarlig i SBIO mandat til å utpeke ny person til det aktuelle tillitsvervet for gjenværende periode av vervet.

§ 7 – UTVALGSANSVARLIG I SBIO SIN ROLLE

Utvalgsansvarlig i SBIO skal sørge for og bidra til en helhetlig kontinuitet i og for SBIO Athletics. Utvalgsansvarlig i SBIO skal føre nødvendig kontroll med SBIO Athletics sin strategi og drift i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. Vedkommende skal ha en rådgivende funksjon for SBIO Athletics-styret, og kan kreve å få utlevert protokoller og andre relevante dokumenter. Utvalgsansvarlig i SBIO har overordnet ansvaret for gjennomføring av SBIOA Generalforsamling.

§ 8 – SBIO ATHLETICS-STYRET

8.1 SBIO ATHLETICS-STYRETS FORMÅL

SBIO Athletics-styret skal stå for den daglige driften av idrettsklubben og være en hjelpefunksjon for de sportslige utvalgene i SBIO. De skal også ha en ledende funksjon i SBIO Athletics Rådet. Sammen med Utvalgsansvarlig i SBIO skal SBIO Athletics-styret utforme langsiktige strategier, konkrete mål og visjoner for idrettsklubben SBIO Athletics. Stabsfunksjonen skal iverksette SBIO Athletics Generalforsamlingen sine bestemmelser.

8.2 SAMMENSETNING

SBIO Athletics-styret skal ha følgende stillingssammensetning og stillingstitler:

Norsk tittel Engelsk tittel
Leder President
Økonomiansvarlig Head of Finance
Informasjonsansvarlig Head of Marketing and PR
Markedsansvarlig Head of Business Relations
Koordinator Coordinator

8.3 SBIO ATHLETICS-STYRETS OPPGAVER

SBIO Athletics-styret skal sette seg klare og tydelig definerte mål for sin periode i samråd med Utvalgsansvarlig i SBIO. Stabsfunksjonen skal utføre sin virksomhet innenfor de vedtekter som er vedtatt av SBIO Generalforsamling og SBIO Athletics Generalforsamling. Utover dette skal de tilstrebe å leve opp etter formålet sitt.

Videre omfatter daglig drift av idrettsklubben ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning for idrettsklubben eller deres utvalg. SBIO Athletics-styret har fullmakt til å avgjøre saker i de tilfellet det er av vesentlige interesse å få en snarlig avgjørelse. SBIO Athletics Rådet og Utvalgsansvarlig i SBIO skal snarest underrettes om avgjørelsen.

SBIO Athletics-styret har på vegne av de sportslige utvalgene som oppgave å melde inn alle sportslige utvalg til NIF og Norges Studentidrettsforbund (NSI). SBIO Athletics-styret har samtidig som oppgave å opplyse om og være behjelpelige i påmeldingen til større nasjonale og internasjonale mesterskap.

SBIO Athletics-styret har som oppgave å følge opp at samtlige sportslige utvalg i SBIO følger regler satt av NIF og NSI.

SBIO Athletics-styret skal også gjennomføre samling med SBIO Athletics Rådet en -1- gang i måneden. Herunder innkalle, legge frem agenda og føre referat fra møtene.

8.4 SBIO ATHLETICS-STYRETS PLIKET OVENFOR SBIO ATHLETICS GENERALFORSAMLING OG UTVALGSANSVARLIG I SBIO

SBIO Athletics-styret skal ovenfor SBIO Athletics Generalforsamling og Utvalgsansvarlig i SBIO gi orientering om SBIO Athletics sin virksomhet. Denne orienteringen skal ligge vedlagt Generalforsamlingens sakspapirer. Utvalgsansvarlig i SBIO kan til enhver tid kreve at Leder i SBIO Athletics-styret gir en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem.

8.5 ØKONOMISKE VEDTAK

SBIO Athletics-styret kan vedta økonomiske saker som angår de sportslige utvalgene, men utvalgene har vetorett for alle økonomiske vedtak.

8.6 MØTEVIRKSOMHET

SBIO Athletics-styret møtes seg i mellom etter behov. Ved møter med SBIO Athletics Rådet skal styret gi en redegjørelse for styrets aktivitet siden sist møte i Rådet.

8.7. SEMESTERBERETNING

Leder skal levere semesterberetning til Utvalgsansvarlig i SBIO. Innleveringsfrist settes på første Utvalgsledermøte hvert semester.

§ 9 – SBIO Athletics Rådet

9.1. Sammensetning

SBIO Athletics Rådet består av SBIO Athletics-styret og én -1- fast representant fra hvert av de sportslige utvalgene. Hvem denne representanten er bestemmes av hvert individuelle utvalg. Medlemmer av SBIO Athletics-styret kan ikke fungere som representant for et utvalg.

9.2. Funksjon

SBIO Athletics Rådet skal fungere som et beslutningsorgan i SBIO Athletics. Saker av uvanlig art eller som har stor betydning for utvalgene skal avgjøres under deres møter.

Det skal også fungere som primære kommunikasjonskanal mellom sportsutvalgene seg i mellom og SBIO Athletics-styret. Forslag, endringer o.l. som ikke går utover endring av SBIO Athletics sine vedtekter kan fremmes og behandles på og av Rådet.

Alle saker som krever en beslutning avgjøres ved avstemning hvor alminnelig flertall gjelder. Ved stemmelikhet har leder i SBIO Athletics-styret dobbeltstemme.

9.3. Møter

SBIO Athletics-styret har ansvaret for å gjennomføre møtene. Representantene fra sportsutvalgene og styret har møteplikt. Referat fra møter skal sendes til styret, representanter, ledere i sportsutvalg og utvalgsansvarlig.

9.4. Utvalgenes rolle

Sportsutvalgene plikter å delta på og følge avgjørelser som blir tatt av SBIO Athletics Rådet.

§ 10 – INFORMASJONSPOLITIKK

SBIO Athletics skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal til enhver tid legges best mulig til rette for innsyn. Dette ansvaret påligger SBIO Athletics-styret.

§ 11 – ETISKE RETNINGSLINJER

Leder for et sportslig utvalg har ikke mulighet til å delta i beslutninger hvor han/hun selv har interesse av utfallet, og må snarest oppnevne vararepresentant for utvalget i SBIO Athletics Generalforsamling dersom vedkommende innehar, eller stiller til, et verv som velges av SBIO Athletics Generalforsamling.

Tillitsvalgte i SBIO Athletics-styret skal ikke utnytte sin stilling og/eller posisjon til å fremme saker som gir personlig, økonomisk vinning for vedkommende.

§ 12 – MARKED

12.1 HENVENDELSER MOT BEDRIFTER/ORGANISASJONER

Markedsansvarlig i SBIO-Ledelsen er overordnet ansvarlig for all næringslivskontakt på vegne av SBIO. Alle henvendelser rettet mot bedrifter/organisasjoner skal koordineres gjennom Markedsavdelingen. Markedsansvarlig i SBIO-Ledelsen er den som er overordnet ansvarlig for Markedsavdelingen og for at SBIOs retningslinjer for markedsvirksomhet blir opprettholdt.

12.2 SPONSORER

Markeds- og Økonomiansvarlig i SBIO Athletics skal jobbe for å sikre en -1- eller flere sponsorer til idrettsklubben SBIO Athletics. Avtaler med sponsorer skal ha som mål å  gagne samtlige sportslige utvalg i SBIO. Ingen kontrakter med eksterne samarbeidspartnere skal stride mot SBIOs reglement og vedtekter.

12.3 FORDELINGSNØKKEL

Dersom idrettsklubben SBIO Athletics mottar pengespons, skal fordelingen avgjøres i samarbeid mellom SBIO Athletics-styret og utvalgsansvarlig og økonomiansvarlig i SBIO. Dette punktet skal revurderes ved første SBIO Athletics Generalforsamling som avholdes etter Januar 2015.

12.4 SPORTSLIGE UTVALGS PLIKTER OVERFOR SPONSORER AV SBIO ATHLETICS

Sportslige utvalg i SBIO plikter å følge de retningslinjer gitt i skriftlig avtale mellom idrettsklubben SBIO Athletics og ekstern samarbeidspartner dersom utvalget, på lik linje med andre sportslige utvalg, ønsker å motta de midler som fremkommer av avtalen. Dersom et sportslige utvalg ikke følger kravene gitt av ekstern samarbeidspartner, godkjent av Markeds- og Økonomiansvarlig og Leder i SBIO Athletics-styret, sier utvalget fra seg retten til å motta midlene som kommer av avtalen.

Sportslige utvalg kan inngå egne avtaler med eksterne samarbeidspartnere så langt det ikke strider mot kontrakter inngått mellom eksterne samarbeidspartnere og SBIO Athletics, og som det sportslige utvalget mottar midler fra.

12.5 SÆRSKILT SPONS TIL IDRETTSKLUBBEN SBIO ATHLETICS

Dersom det kommer klart frem av avtalen kan SBIO Athletics motta spons som holdes igjen til arrangementer i regi av SBIO Athletics for de sportslige utvalgene i SBIO. En slik avtale skal rådføres med Økonomiansvarlig og Utvalgsansvarlig i SBIO.

12.6 KONTRAKTSINNGÅELSE

Markeds- og Økonomiansvarlig og Leder i SBIO Athletics-styret har signaturrett ved inngåelse av avtaler og kontrakter. Ved inngåelse av kontrakter som SBIO Athletics-styret definerer til å være av vesentlig stor karakter, og/eller som har større innvirkning på stabsfunksjonen, skal disse godkjennes av Utvalgsansvarlig og markedsansvarlig i SBIO og signeres av markedsansvarlig.

§ 13 – OPPLØSNING

SBIO Athletics kan oppløses av SBIO Athletics Generalforsamling under ordinær SBIO Athletics Generalforsamling med høyeste flertall.

§ 14 – IKRAFTTREDEN

Disse vedtekter, i sin helhet, er gjeldende f.o.m. 20.11.14 klokken 23:59

§ 15 – ARBEIDSGRUPPENS MANDAT

Arbeidsgruppen som skal jobbe frem endringer i SBIO og SBIO Athletics høsten 2016 og våren 2017 har mandat til å implementere endringer i SBIO Athletics selv om disse ikke er i henhold til vedtektene.

Vedtektene kan lastes ned som pdf-fil.